Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN voor het leveren van diensten door SomeoneELS, praktijk voor mensen met leer- en leesproblemen te Burum. Opgemaakt maart 2010.

Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden
Met “SomeoneELS” wordt steeds bedoeld: mevrouw E.M.J.den Engelsman-Verdegaal, handelend onder de naam “SomeoneELS”. SomeoneELS is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer 01177493 en levert diensten op het gebied van begeleiding, coaching en training bij taalproblemen en workshops op het gebied van letter- en/of woordherkenning.
Mevrouw E.M.J.den Engelsman-Verdegaal is de enige beslissingsbevoegde functionaris van SomeoneELS. Eventuele door derden, namens SomeoneELS, gemaakte afspraken, binden SomeoneELS niet.
Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan SomeoneELS heeft verstrekt, dan wel zijn/haar eventuele rechtsopvolger(s).
De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met SomeoneELS zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door SomeoneELS.
De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie SomeoneELS haar diensten verleent.
De opdrachtgever en klant/cliënt kunnen, maar behoeven niet dezelfde zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met SomeoneELS. SomeoneELS behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/te wijzigen.

Artikel 3. Offertes en opdrachtverlening
Offertes van SomeoneELS zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan SomeoneELS is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt SomeoneELS zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door SomeoneELS te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht
Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal SomeoneELS de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 5. Inspanningsverplichting
SomeoneELS zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat SomeoneELS niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel. De inspanningsverplichting is wederzijds. De begeleiding kan alleen succesvol zijn als er regelmatig geoefend wordt op de wijze zoals afgesproken tijdens de consulten. Het wordt aanbevolen dat degene die met de cliënt oefent ook mee komt naar het consult.

Artikel 6. Tarieven, kosten en prijzen
SomeoneEls geeft steeds duidelijk aan welke tarieven en kosten zij voor de opdracht in rekening brengt of doorbelast. De prijzen voor schoolgaande personen vallen onder het BTW nultarief. Over de prijzen van volwassenen dient SomeoneEls 19% BTW te berekenen. Deze kosten dient de opdrachtgever binnen de betalingstermijn aan SomeoneEls te voldoen, tenzij expliciet anders overeengekomen

Artikel 7. Facturering en betalingsvoorwaarden
Het honorarium van SomeoneELS en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door SomeoneELS steeds bij schriftelijke declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van SomeoneELS kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
Betaling door de opdrachtgever dient zoveel mogelijk per pin dan wel contant te geschieden, tenzij anders vermeld. Betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na declaratie datum te geschieden. Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan SomeoneELS over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door SomeoneELS worden opgeschort, dit zonder dat SomeoneELS dientengevolge jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is SomeoneELS in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan SomeoneELS of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen , dan komen alle in verband daarmee door SomeoneELS te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

Artikel 8. Annuleringsvoorwaarden
Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van SomeoneELS, niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Begeleiding: annuleren van gereserveerde uren binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de geannuleerde uren.
Workshops: annuleren van gereserveerde uren binnen 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteit: 100% van de kosten van de geannuleerde uren.

Artikel 9. Duur en afsluiting van de opdracht
In de overeenkomst wordt zoveel mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Artikel 10. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde overeenkomst en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan, heeft SomeoneELS desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten.
SomeoneELS mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. SomeoneELS houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
SomeoneELS is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens SomeoneELS geleverde zaken en/of diensten
Daarnaast is SomeoneELS nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op SomeoneELS rust ter zake ook slechts een inspanningsverbintenis. ( zie tevens artikel 5)

Artikel 12. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door SomeoneELS voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van SomeoneELS. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van SomeoneELS, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Artikel 13. Bijzondere bepalingen
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.
Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.
Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.